Go to Top

PKU

PASTORALKLINISK UTDANNING (PKU)

Institutt for Sjelesorg tilbyr Pastoralklinisk utdanning i samarbeid med Klinikken ved Modum Bad og Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Om søknad og frister

PKU-kurs i Norge utlyses felles, vanligvis 2 ganger pr år, med søknadsfrister 15. mars og 15. september. 3 – månederskursene har søknadsfrist ca 10-12 måneder før kursstart, mens kurs med utvidet tidsramme vanligvis utlyses ca. 6 måneder før kursstart. For utlysninger og informasjon om søknadsprosedyrer og frister se Bispemøtets hjemmesider:

Søknaden er en viktig del av kursprosessen og vi anbefaler å være ute i god tid med å skrive søknaden. Les veiledningen til søknaden nøye. Alle vedleggene (med biografi etc.), sendes først når kursdeltakelse er avklart med arbeidsgiver, eller kursleder har gitt en frist for det. Vedleggene sendes kun kursleder på kursstedet (evt. prioritert kurssted om du har søkt flere steder). De som har tilgang til Kompetansekartet søker gjennom det.  Ellers benyttes søknadsskjema som finnes i Håndbok for PKU.

Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert.

Om PKU

Kursene avholdes både som 3 måneders intensivkurs, og med utvidet tidsramme, enten en ukedag i 28 uker, eller som 28-30 kursdager samlet i 5 hele kursuker. Disse kursukene vil bli fordelt over 9-10 måneder.

PKU er en erfaringsbasert og prossesorientert videreutdanning i sjelesorg som sikter mot å fremme personlig modenhet, pastoral identitet og faglig dyktighet i utøvelsen av sjelesorg. Utgangspunket for læringen er deltakernes egne erfaringer i det sjelesørgeriske arbeidet og deltakernes læringsbehov. Gruppen består av vanligvis 6 deltakere.

Emnebeskrivelser med de generelle læringsmål for PKU 501/502/503 finner du i Håndbok for PKU.

Direktelenke til Håndbok for PKU i Norge finner du her: http://www.mf.no/sites/mf/files/users/Dokumenter/Videreutdanning/2016/handbok_for_pku_i_norge.pdf

Søknadskjema i tekstfilformat finner du her: A 6 Søknadsskjema

PKU i Norge har en gjensidighetsavtale med Association for Clinical Pastoral Education (ACPE) i USA og arbeider etter tilsvarende standarder som ACPE.

PKU inngår som helt sentral i Menighetsfakultetets Master i Klinisk Sjelesorg og hvert kurs gir 20 studiepoeng. Studiepoengene kan enten anvendes i Sjelesorgmaster, i Mastergrad i praktisk teologi, eller i en annen sammenheng hvor de godkjennes. Det er også mulig å ta PKU selv om en ikke skulle være kvalifisert til opptak på mastergradsnivå.

For flere opplysninger se: http://www.mf.no/studier/klinisk-sjelesorg

 

 

 

 

 

For nærmere opplysninger kontakt:

Gunnar Fagerli, epost: gunnar.fagerli@sjelesorg.no – tlf.: 32749830