Go to Top

Sv-No Utd.

Norsk-Svensk videreutdanning i sjelesorg

I samarbeid med Det teologiske Menighetsfakultet inviterer Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad og St. Lukas-stiftelsen i Sverige til:

Svensk-norsk videreutdanning i sjelesorg (20 stp)

Kurset vektlegger tverrfaglighet og erfaringer på tvers av landegrensene. En ønsker å gi deltakerne mulighet til å utvikle sin identitet som sjelesørgere gjennom økt kunnskap, ferdighetstrening, personlig bearbeiding og åndelig fordypning.

Utdanningen er beregnet på prester, diakoner og kateketer. Kurset har plass til 24 deltakere, 12 fra Norge og 12 fra Sverige. Kurset legger inngående vekt på arbeid med sjelesørgerisk materiale fra tjenesten i form av case-studier. Pensumlitteraturen er variert; teologisk, sjelesorgfaglig og skjønnlitterært.

Temaområde og arbeidsform
Studiet består av en kursuke i halvåret, totalt 4 kursuker. I kursukene arbeides det hovedsakelig i grupper. Første kursuke er uke 41 2015 på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Deretter uke 11 2016 på Marielund ved Stockholm, uke 41 2016 ved Institutt for Sjelesorg og til sist uke 11 2017 på Marielund.

Tema for kursukene:

  • Uke 1: Ansiktet – sjelesorgens egenart
  • Uke 2: Livsrommet – sjelesorgens kulturelle kontekst
  • Uke 3: Horisonten – sjelesorgens teologiske grunn
  • Uke 4: Kilden – erfaringens språk i sjelesorgen

Disse temaene vil under hver kursuke belyses gjennom en veksling mellom perspektivene ”Omsorg”, ”Besinning”, ”Tolkning” og ”Fordypning”. Mellom kursukene er det en mellomliggende studiedag i de enkelte land.

Studiekrav
For å få kurset godkjent må studenten ha avlagt følgende studiekrav:

  • Deltagelse på minimum 75 % av undervisningen
  • Mappelevering (refleksjonsnotat over anvist litteratur)
  • Levere 7 case-beskrivelser
  • Delta på gruppeprosjekt med fremføring i siste kursuke
  • Skriftlige innleveringer samt gruppeprosjekt vurderes til godkjent/ikke godkjent

Økonomi
Kurset koster 34 000,-. Dette inkluderer kursavgift, kost og losji ifm ukessamlingene, samt semesteravgift ved MF. Prisen dekker ikke reiseutgifter og litteratur.

Søknad
Statsansatte prester søker elektronisk gjennom www.kompetansekart.no innen 15.3.15. Øvrige søkere sender søknad med arbeidsgivers anbefaling direkte til Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, 3370 Vikersund.For ytterligere info kontakt Arne Tord Sveinall v/Institutt for Sjelesorg, tlf 32 74 98 30, e-post sjelesorg@modum-bad.no, se også www.sjelesorg.no

Søknadskjema finner du her.

Brosjyre finner du her.

Rammeplan finner du her.